x

  leerlingbegeleiding

  De mentor / afdelingsleider

  Elke leerling van de school heeft een mentor. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt van de school voor de leerlingen en hun ouders. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun studie en besteedt met de klas als geheel of met individuele leerlingen aandacht aan de voortgang van de studie, het wel en wee van de klas en van elke leerling. Ze worden daarbij in de klas ondersteund door leerling-mentoren uit de bovenbouw. Ouders wordt nadrukkelijk gevraagd de mentor te informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van hun zoon of dochter op school. De werkzaamheden van de mentoren worden gecoördineerd door de afdelingsleider, die behalve voor de leerlingbegeleiding ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de betreffende afdeling, de rapportvergaderingen voorzit, het schoolverzuim controleert en de disciplinaire begeleiding van de leerlingen uitvoert.

  De decaan

  De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding van de keuzes die leerlingen tijdens hun schoolloopbaan moeten maken: de keuze van een profiel, de keuze van de keuzevakken en de keuze van een vervolgopleiding. Vooral voor de leerlingen vanaf de derde klassen zorgen de decanen voor ondersteunende activiteiten bij de oriëntatie die noodzakelijkerwijs aan zulke keuzes vooraf gaat.

  Studie- en mentorlessen; vakgerichte begeleiding en cursussen

  Gedurende de eerste zes weken van het eerste leerjaar worden de leerlingen in de studielessen ingeleid in de sfeer en werkwijze van deze school; daarna staat in de studielessen van de eerste klas het studeren in het voortgezet onderwijs centraal: het leren leren. In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen die daaraan behoefte hebben extra begeleiding in diverse vakken. Andere leerlingen krijgen op hetzelfde tijdstip verrijkingscursussen. Daarnaast hebben de leerlingen één maal per week een mentoruur (soms met de hele klas, soms in deelgroepen).

  Interne studiebegeleiding

  Deze begeleiding is gericht op het leren leren, net als de algemene studielessen in het eerste jaar. De interne studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen van wie de school vermoedt dat zij betere resultaten kunnen behalen door hun studieaanpak te verbeteren. We proberen de studieaanpak dan te verbeteren door een sterk individueel gerichte begeleiding. De mentor kan een leerling voor deze begeleiding opgeven, in overleg met de ouders en afdelingsleider.

  Begeleiding bij lees- en spellingproblemen

  Leerlingen die bijzondere problemen hebben op het gebied van lezen en/of spelling krijgen extra individuele hulp. In de brugklas en deels ook daarna wordt door de remedial teacher wekelijks een begeleidingsles gegeven voor de leerlingen die daarvoor naar het oordeel van de school in aanmerking komen. Daartoe wordt aan het begin van het schooljaar een onderzoek gehouden onder alle brugklasleerlingen.

  Begeleiding bij faalangst en sociaal functioneren

  Voor sommige leerlingen, van brugklas tot en met examenklassen, kan de prestatiedruk bij toetsen het resultaat negatief beïnvloeden. Voor deze leerlingen worden – in verschillende leeftijdsgroepen- jaarlijks faalangstreductietrainingen gegeven.
  De school zal u informeren wanneer uw kind voor een training in aanmerking komt.

  Huiswerkklas

  Op het Vituscollege bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding deel te nemen aan de huiswerkklas. Deze huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw. Als zij aan de huiswerkklas deelnemen, kunnen zij drie middagen per week op school huiswerk maken. Dit gebeurt onder toezicht van een docent en met de hulp van bovenbouwleerlingen. Ook voor de bovenbouwleerlingen wordt onder dezelfde voorwaarden een huiswerkklas georganiseerd.

  Vertrouwenspersoon; zorgafstemmingsteam

  Het Vituscollege beschikt over een aantal deskundige vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen bij hen terecht met problemen op psycho-sociaal gebied. In het zorgafstemmingsteam wordt deze problematiek besproken door de vertrouwenspersonen, afdelingsleiders en sectordirecteuren, samen met enkele externe deskundigen: de schoolarts, een maatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van Jeugdhulp.

  Schoolarts

  Met de schoolarts heeft de school ook verder geregeld contact, bijv. in het kader van het preventieve onderzoek van de leerlingen van de tweede klassen. De leerlingen kunnen ook op eigen initiatief en kosteloos bij de schoolarts om advies vragen. Het is voldoende om telefonisch een afspraak te maken via de Gewestelijke Gezondheidsdienst. Een andere belangrijke instantie waarmee de school samenwerkt en waarnaar zij wel eens leerlingen verwijst, is Bureau Jeugdzorg, Leerlingen en/of ouders kunnen er ook zelf rechtstreeks een afspraak maken.De leerplichtambtenaar heeft een controlerende taak en daarnaast ook een preventieve. De school heeft geregeld contact met de samenwerkende leerplichtambtenaren van de regio (Regionaal Bureau Leerlingzaken). Er bestaan nog vele andere hulpverleningsinstanties waarop de school, de leerlingen en ouders in voorkomende gevallen een beroep kunnen doen. De afdelingsleiders beschikken over adressen en telefoonnummers.