x

  begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

  Leerlingen die bijzondere problemen hebben op het gebied van lezen, spelling en/of rekenen krijgen extra individuele hulp. In de brugklas en deels ook daarna wordt door de remedial teacher wekelijks een begeleidingsles gegeven voor de leerlingen die daarvoor naar het oordeel van de school in aanmerking komen. Daartoe wordt aan het begin van het schooljaar een onderzoek gehouden onder alle brugklasleerlingen.

  Dyslexie en dyscalculie

  Voor leerlingen met aangetoonde dyslexie en/of dyscalculie geldt een regeling die inhoudt dat de leerling bepaalde faciliteiten krijgt. Deze zijn nader omschreven in het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

  Dyslexie- en dyscalculieprotocol

  In dit protocol kunt u zien welke faciliteiten het Vitus biedt voor leerlingen, mits de school in het bezit is van een officiële dyslexie- en/of dyscalculieverklaring.

  Protocol Toetsen Maken

  Claroread is een software programma dat speciaal ontwikkeld is voor leerlingen met dyslexie en/of stoornissen in het autistisch spectrum.

  Leerlingen krijgen met dit programma ondersteuning bij het lezen, schrijven en studeren. Bij het maken van toetsen kunnen de vragen/ teksten worden voorgelezen. Dit kan in het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits en Frans. De leerling kan ook instellen dat het programma voorleest wat hij typt. Zo kan de dyslectische leerling zijn werk beter nakijken.

  Claroread is geïnstalleerd op alle computers van de school. De leerling die thuis met Claroread werkt en er dus vertrouwd mee is, mag toetsen met behulp van het programma maken.

  Dit protocol is een aanvulling op het laptopprotocol. De regels van het laptopprotocol zijn ook van toepassing op dit protocol.

  1. De school stelt Claroread ter beschikking voor thuis, na betaling van 10 euro. Dit bedrag wordt per jaar vastgesteld en zal geïnd worden via de ouderbijdrage.
  2. Het vituscollege faciliteert het maken van toetsen met behulp van Claroread.
  3. Alleen leerlingen bij wie in de verklaring uitdrukkelijk staat dat een tekst-naar-spraak programma c.q. auditieve ondersteuning wordt aanbevolen (mits in het verslag ondersteund met lage scores voor technisch lezen, < 7 op Brus en Klepel) kunnen toetsen met behulp van Claroread maken.
  4. Voor gebruikmaking is goedkeuring van de dyslexiecoördinator vereist.
  5. In de klas mag een leerling naar eigen inzicht met een eigen laptop gebruik maken van het programma voor het lezen van teksten en het maken van opdrachten, mits hij of zij gebruik maakt van een koptelefoon en er geen (geluids)overlast wordt veroorzaakt voor anderen.
  6. De leerling neemt zijn eigen koptelefoon of oordopjes mee naar de toets.
  7. Alle leerlingen dienen minimaal zeven dagen voor de afname van de toets (of – voor de onderbouw- op het moment dat de toets wordt aangekondigd, ook als het moment van afname verder dan zeven dagen weg ligt) aan de docent schriftelijk aan te geven dat zij de toets met behulp van Claroread willen maken.
  8. De docent zorgt ervoor dat de toets wordt aangeleverd op een Usb-stick.
  9. De leerling levert deze stick na afloop bij de (vak)docent/surveillant in.
  10. De leerling draagt er zelf zorg voor een eigen Usb-stick mee te nemen naar de toets en levert gemaakt werk altijd in Word in op die door hem/ haar zelf meegenomen Usb-stick.
  11. Fraude leidt tot het intrekken van de faciliteit.

  Protocol voor gebruik laptop

  Protocol voor gebruik laptop door dyslectische leerlingen tijdens toetsen

  1. Elke dyslectische leerling die een laptop tijdens een toets (ook een schriftelijke overhoring) gebruikt, moet zich aan de regels van dit protocol houden en van de inhoud ervan op de hoogte zijn; hiernaast gelden onverkort alle andere regels die van toepassing zijn op het maken van toetsen;
  2. een leerling mag tijdens een toets een laptop gebruiken als hij daarvoor toestemming heeft van de RT-begeleider en afdelingsleider;
  3. elke dyslectische leerling neemt zijn eigen laptop mee naar de toets;
  4. de leerling zelf is verantwoordelijk voor een technisch perfecte werking van de laptop; zo zorgt de leerling er onder meer voor dat hij niet afhankelijk is van de stroomvoorziening van de school;
  5. als zich tijdens een toets aan een laptop een storing voordoet, is de leerling gehouden verder te werken op de voor de overige leerlingen geldende manier (schrijven op papier);
  6. spellingcontrole in de taal van de toets is toegestaan ; elektronisch woordenboekgebruik niet. De 75%-regel is voor toetsen gemaakt met spellingcontrole niet van toepassing;
  7. gebruik van internet is tijdens de toets niet toegestaan;
  8. de laptop bevat geen materiaal waarvan de leerling tijdens het maken van de toets voordeel kan hebben;
  9. tijdens de toets gaat de leerling zitten op de plek die hem door de surveillant wordt aangewezen;
  10. de leerling mag tijdens de toets slechts één venster op zijn laptop open hebben;
  11. na afloop van een toets kan een laptop worden ingenomen om te worden onderzocht op tijdens de toets niet toegelaten informatie;
  12. de leerling dient de laptop zo te gebruiken dat andere leerlingen daar geen voordeel of nadeel van kunnen hebben;
  13. de leerling slaat aan het begin van een toets het werk op op de memory stick van zijn computer en stelt de tekstverwerker zo in dat deze minimaal elke vijf minuten op de memory stick een back-up maakt van het werk dat de leerling maakt;
  14. de leerling slaat aan het einde van de toets het werk op op een van zijn naam voorziene memorystick en overhandigt deze aan de docent; tevens zorgt hij ervoor dat geen toetsmateriaal op de harde schijf wordt opgeslagen;
  15. overtreden van de regels van dit protocol is een onregelmatigheid zoals omschreven in o.m. het examenreglement en heeft tot gevolg dat voor de toets het cijfer één kan worden vastgesteld en dat de leerling gedurende minstens één jaar geen laptop meer mag gebruiken voor het maken van toetsen; één en ander ter beoordeling van de betreffende sectordirecteur en afdelingsleider.